Priateľstvo

V 12. potulke vám predstavím, aké sú druhy sociálnej opory, aký je rozdiel v priateľstvách introvertov a extravertov a akú vývinovú úlohu predstavuje priateľstvo. Ako súvisí priateľstvo s bratskou láskou a prijatím? Prečo je intimita základom vzťahov? Ako priateľ v intimite poskytuje sociálnu oporu? Čo môžeme urobiť pre dobré vzťahy svojich detí?

Na koho sa obrátite, keď máte problém? Slovenské porekadlo hovorí, že v núdzi spoznáš priateľa. Priatelia sú to dôležití ľudia v našom živote a dnes vám priateľstvo predstavím z psychologického hľadiska.

Čo je priateľstvo?

Raz som vypĺňala dotazník sociálnej opory a bola v ňom zaujímavá otázka: Pozval vás niekto v poslednom čase na stretnutie? Nemyslelo sa len stretnutie fyzicky, ale aj online chat, videohovor či telefonický hovor. Proste, chcel s Vami niekto tráviť poslednú dobu čas? Ak áno, sú to vzácne perly, ktoré spolu tvoria náhrdelník priateľstva. Stačí jedna výrazná perla na retiazke priateľstva, ktorou je váš najlepší kamarát. Avšak v tom prípade sa vám môže sa stať, že odíde napr. pracovať do zahraničia a vy stratíte výrazný zdroj sociálnej opory.

Iná otázka sa týkala toho, komu by ste zavolali, ak by ste potrebovali s niečím pomôcť. Niekto môže mať na svojom náhrdelníku priateľstva veľa perál, ale sú falošné. To je riziko u extravertov, ktorým stačia povrchnejšie vzťahy, avšak ideálne v kombinácií s niekoľkými hlbšími vzťahmi kvôli rozšíreniu kvality sociálnej opory. Introvertom stačí jeden alebo zopár hlbších vzťahov, avšak ideálne je ich kombinovať s viacerými povrchnejšími, kvôli rozšíreniu kvantity sociálnej opory. Iste, aj rodina môže pomôcť v prípade núdze alebo pri každodenných starostiach ako som o tom rozprávala v 5. potulke. Ako povedal jeden môj kamarát o svojej manželke, tiež mojej kamarátke, že je jeho najlepšou kamarátkou, je to veľmi pekné a pravdivé. Ale niekedy potrebujú aj manželia alebo celé rodiny pomoc, a vtedy sú neoceniteľní práve priatelia.

Sociálna opora

Sociálna opora je významný faktor v živote človeka. Spolu s mojimi kolegami sme v našom výskume zistili mediačný vplyv sociálnej opory na kvalitu života a rekonvalescenciu pacientov po operácii (Belovičová, 2014, Sollárová et al, 2013).

Jaro Křivohlavý (2001) hovorí o kvantite a kvalite sociálnej opory ako dvoch rozličných charakteristikách, ktoré sú podľa mňa ideálne v kombinácii. Pred chvíľkou som spomínala extraverziu a introverziu, ktoré sú rozdielne z hľadiska počtu priateľov. Extravert má veľa priateľov, hoci často povrchných (Smékal, 2002 in: Piroh, 2021) a introvert má málo priateľov, ale často pravých. Lenže aj praví priatelia môžu mať svoje problémy, môžu byť chorí alebo odcestovaní, preto si myslím, že je dobré mať viac priateľov, ktorí nám môžu pomôcť. 

Pomáhať možno vo viacerých oblastiach, ktoré sú druhmi sociálnej opory (Křivohlavý, 2001):

  1. Inštrumentálna opora. Ide o veľmi konkrétnu formu pomoci. Napr. poskytnutím finančnej výpomoci, keď vám priateľ požičia peniaze.
  2. Informačná opora. Je pomoc dodaním informácie, ktorá môže byť priateľovi nápomocná. Napr. v potulkách sa snažím poskytovať informácie, ktoré vám môžu byť prospešné.
  3. Emočná opora. Je vtedy, ak vám priateľ daruje emočnú blízkosť a empatiu. Napr. vás vypočuje, keď to potrebujete.
  4. Hodnotiaca opora. Ide o posilnenie kladného sebahodnotenia a sebavedomia priateľa. Napr. ak priateľa povzbudzujete v jeho aktivitách (Vojtová, 2021).

Máte takého priateľa “všetko v jednom”? Ja ich mám niekoľko a veľmi si ich vážim. Odporúčam však vážiť si aj tých, ktorí nám poskytnú len niektorý druh sociálnej opory. Aj to totiž môže v niektorých chvíľach veľmi pomôcť.

Intimita ako vývinová úloha

Mať priateľov je radosť, ale aj psychologická povinnosť. Erikson označuje intimitu ako hlavnú vývinovú úlohu v mladšej dospelosti (Vágnerová, 2005). Intimita znamená vytvoriť párový vzťah, môže to byť partnerský vzťah, ale aj blízke priateľstvo. Podľa Eriksona, aby mohla byť vytvorená intimita, musí človek splniť vývinovú úlohu identita, typickú pre starší školský vek. O splnení predchádzajúceho stupienku vývinu v Eriksonovej teórii a postupe na vyšší level sa dozviete v 5. potulke aj v 11. potulke.

Ak dieťa v puberte a adolescencii vo veku od 12-18 rokov nájde svoje miesto v živote, vie kto je a kam smeruje (teda identitu), môže s niekým nadviazať intímny vzťah. Celoživotné priateľstvo sa môže formovať už v adolescencii, avšak od 18 rokov je priam povinnosťou mať priateľa. Intimita zahŕňa schopnosť poznania druhého, pociťovanie blízkosti k nemu a túžby byť s ním. Ak máte intimitu vo vzťahu, nebojíte sa zavolať priateľovi hoci aj v noci. Viete, že sa naňho môžete obrátiť a sami mu radi poskytnete láskavosť a blízkosť. A viete, že aj on pre vás urobí to isté.

Potreba intimity aj identity patrí podľa Langmeiera a Matějčeka medzi základné psychické potreby. Ak by sme sa zamerali len na identitu a nešli na vývinovom rebríčku ďalej, nezažili by sme intimitu, ktorá je prospešná aj pre nás. Hoci to stojí čas a úsilie mať priateľa, je skvelý pocit, keď vám niekto pomôže a rozdelíte si s ním svoje povinnosti. Je to dokonca prevencia pred vyhorením, ako som o tom hovorila v 9. potulke.

Psychologické teórie lásky

Priateľstvo spadá pod druh lásky bratská alebo priateľská láska. Napadá mi pri tom, že je skvelé, ak je brat priateľom, a niekedy je priateľ ako brat. Medzi ostatné druhy lásky patrí romantická, erotická, milosrdná, rodičovská a zrelá láska. Priateľská láska na rozdiel od erotickej nie je exkluzívna, to znamená, že môžeme mať viac priateľov. Sternbergova trojuholníková teória lásky má tri zložky: intimita, vášeň a záväzok (Nakonečný, 2000, obrázok 2).

Priateľstvo súvisí s intimitou, ktorú získame, ak do vzťahu emočne investujeme. Ako na to, som predstavila pri rozvoji EQ v 6. potulke. Sternberg považuje za podstatu intimity emócie a intimitu za jadro všetkých vzťahov (Kulhánek, 2018). Intimita je hrejivý komponent, vyjadruje pocit blízkosti, puto, vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, poskytovanie emocionálnej opory a ocenenia (Kulhánek, 2018).

Všimli ste si súvis s druhmi sociálnej opory, o ktorých som rozprávala? Vyvodzujem, že intimita znamená poskytnúť priateľovi emocionálnu a hodnotiacu oporu. Samozrejme, každý vzťah je jedinečný a nedá sa opísať tromi zložkami, na čo Sternberg poukázal v knihe Láska je príbeh. Píše, že vzťahy sú príbehmi, ktoré dávajú vzťahu zmysel v kontexte nášho života (Sternberg, 2008). Intimita je podľa Sternberga kombinácia troch pocitov:

  1. Blízkosť. Je pocit emočnej aj fyzickej blízkosti.
  2. Prepojenosť. Je pocit, že ste vo vzťahu spolu.
  3. Viazanosť. Je pocit zdieľania skúseností.

Uzatváram, že v teórii Eriksona aj Sternberga je dôležitá intimita a práve blízke priateľstvo je jej naplnením.

Humanistická teória potrieb

Maslow je humanistický psychológ, o ktorom som rozprávala v 2. potulke. Tak ako Sternberg, aj Maslow má s Eriksonom niečo spoločné. V Maslowovej teórii treba uspokojiť nižšie potreby, aby sme mohli prejsť na napĺňanie vyšších potrieb (McLeod, 2020). Podobne u Eriksona treba najskôr splniť vývinové úlohy typické pre detstvo, až potom prejsť na uspokojenie potrieb v dospelosti (Vágnerová, 2005). Sociálne potreby sa podľa Maslowa nachádzajú za fyziologickými potrebami a potrebami bezpečia a pred potrebami úcty a sebarealizácie (Procházková, 2018, obrázok 3).

Myslím si, že správne uspokojenie sociálnych potrieb je, ak človek dosahuje ciele pre ne samotné a radosť z nich, napr. manželstvo, rodičovstvo, ale aj priateľstvo. Nesprávne je, ak sa ciele stávajú prostriedkom dosahovania iného cieľa (napr. sociálna prestíž). Vybudovanie dôvery je podľa Eriksona vôbec prvou vývinovou úlohou a vybudovanie intimity v mladšej dospelosti je podmienené práve vytvorením dôvery u dojčaťa (Vágnerová, 2005). 

Preto maximum, čo pre dobré vzťahy svojich detí môžeme urobiť, je vybudovať u nich dôveru v detstve. Pripomína mi to predpoklad uspokojenia potreby bezpečia, aby mohli byť naplnené sociálne potreby podľa Maslowa (McLeod, 2020). A keď o tom hovoria opäť Erikson aj Maslow, netreba si pred tým zatvárať oči.

Komunikácia tvárou v tvár

Otvorené oči je dobré mať aj podľa Droletovej a Morrisa (2000), ktorí zistili pozitívny vplyv komunikácie tvárou v tvár na vytvorenie vzťahu.

Experimentu sa zúčastnilo 42 študentov Stanfordskej univerzity, ktorí sa dovtedy nepoznali a boli náhodným výberom rozdelení do dvojíc. Participanti komunikovali buď tvárou v tvár vo vzdialenosti 2,7m alebo oddelene pomocou zariadenia podobného telefónu. Zistilo sa, že študenti hodnotili kontakt pozitívnejšie, ak komunikovali tvárou v tvár. V druhej fáze experimentu analyzovali oborníci videonahrávky konverzačných výmen medzi študentmi. Autori hodnotili vyššie obojstranné prežívané potešenie a vzájomné vymieňanie úsmevov medzi partnermi komunikujúcimi tvárou v tvár. V poslednej fáze experimentu riešili partneri v dyáde konfliktovú situáciu v hre väzňova dilema, ktorá je zameraná na zisťovanie schopnosti kooperácie medzi jedincami. Zistilo sa, že partneri komunikujúci tvárou v tvár uzatvárali vyšší počet kooperačných rozhodnutí ako partneri komunikujúci cez telefón. V podmienke tvárou v tvár vzájomne kooperovalo 64 % dyád, kým v podmienke využitia telefónu ich bolo len 20%. Vysvetľuje sa to tak, že keď sú od seba dyády fyzicky oddelené, nie je možná vzájomná výmena vizuálnych informácií.

Preto čo najčastejšie môžeme, skúsme sa stretávať naživo a pri komunikácii si hľadieť do očí.

Empatia, kongruencia a prijatie v priateľstve

Rogers definuje tri základné podmienky, aby mohol človek psychicky rásť. A netýkajú sa len detí, pretože psychický rast prebieha celý život. Sú to empatia, kongruencia a nepodmienené pozitívne prijatie, ktoré pomôžu vytvoriť atmosféru, kde sa človek zbaví strachu zo sebavyjadrenia a začne si viac uvedomovať svoje prežívanie (Machalová, 2011). V 4. potulke som rozprávala o tom, že ak podmienky rastu neposkytnú rodičia, môže ich nahradiť niekto iný ako príbuzný, učiteľ či psychoterapeut. A čo ak empatiu, kongruenciu a prijatie nahradí dobrý priateľ? Podľa Rogersa je to možné. Neskôr vyvinul na človeka zameraný prístup, ktorý je ešte širší ako jeho na klienta zameraná terapia. V encounterových skupinách učil ľudí byť empatickými, kongruentnými a prijímajúcimi (Miler, 2021). Niektorí Rogersovi nasledovníci prirovnávajú prijatie k láske, keďže v ňom máme radi druhého takého aký je, bez ohľadu na to, čo urobí (Rogers, 1951). Empatia je jeden z kľúčových komponentov EQ (Cherry, 2020, Koníčková, 2021, Ulčin, 2015) a v kongruencii posilníme empatiu druhých tým, že vyjadríme vlastné emócie (Cherry, 2020), čo vedie k blízkosti v priateľstve.

Nezabúdajme, že priateľstvo je recipročný vzťah, v ktorom treba vyvážene brať aj dávať. A nemyslím len materiálne, ale najmä psychologicky. Na záver pripájam ešte môj obľúbený výrok o priateľstve od Leonarda da Vinciho: “Priateľa chváľ verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami”. 

A čo takto svojmu priateľovi dnes zavolať a povedať mu, že ho máte radi? Podporíte tak intimitu, ktorá je základom vzťahov (Kulhánek, 2018).

Prajem vám veľa dobrých priateľov na celý život.

Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Belovičová, S. 2014. Vzťah proaktívneho zvládania, sociálnej opory a kvality života u pacientov po operácii. Dizertačná práca. Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantín Filofoza v Nitre.

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 9.4.2021)

Droletová, A. L.,Morris, M. M. 2000. Raport in conflict resolution: Accounting for how face-to-face contact fosters mutual cooperation in mixed-motive conflicts. Journal of Experimental Social Psychology, 36, s. 26-55. Dostupné na: http://www.som.yale.edu/Faculty/keith.chen/negot.%20papers/DroletMorris_RaportBarg00.pdf (citované 26.9.2007)

Koníčková, J. 2021. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci (citované 9.4.2021)

Křivohlavý, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha : Portál. 279s. ISBN 80-7178-774-4.

Kulhánek, F. 2018. Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? Dostupné: https://refresher.sk/59623-Co-nas-na-opacnom-pohlavi-pritahuje-ako-vyzera-zamilovanost-a-ake-su-dolezite-komponenty-vztahu (citované 7.4.2021)

Machalová, M. 2011. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU. s. 80-86. ISBN 978-80-555-0321-9. Dostupné: https://www.unipo.sk/public/media/10957/CARL%20ROGERS.pdf (citované 8.4.2021)

McLeod, S.A. 2020. Maslow’s Hierarchy of Needs. Simply Psychology. Dostupné: https://www.simplypsychology.org/maslow.html (citované 8.4.2021)

Miler, M. 2021. Prístup zameraný na človeka. Dostupné: https://vhlave.sk/psychoterapia/pristup-zamerany-na-cloveka/ (citované 8.4.2021)

Nakonečný, M. 2000. Sociální psychologie. Praha : Academia. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

Piroh, S. 2021. Overenie vzťahu medzi preferenciou ejednotlivých odrôd vína a vybranými osobnostnými vlastnosťami. Dostupné: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4/subor/Piroh.pdf (citované 6.4.2021)

Procházková, T. 2018. Teória motivácie podľa Maslowa. Dostupné: https://www.mentem.sk/blog/teoria-motivacie/ (citované 8.4.2021)

Rogers, C.R. 1951. Klientom centrovaná terapia. Modra : Persona. 497 s. ISBN 8096798030.

Sollárová et al., 2013. Helping Professions – current Theory and Research. Krakow : Scientia, Ars, Educatio. 287 s. ISBN 978-83-60837-73-3.

Sternberg, R.J. 2008. Láska je príbeh. Bratislava : Ikar. 197 s. ISBN 978-80-551-1643-3.

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné:

https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 9.4.2021)

Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Nakladatelství Karolinum. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

Vojtová, Z. 2021. Povzbudenie a jeho význam v rodičovskej výchove. Dostupné: https://www.komposyt.sk/pre-rodicov/preview-file/rodicovska-vychova_vojtova-340.pdf (citované 6.4.2021)

https://citaty-slavnych.sk/citaty/41604-leonardo-da-vinci-chval-priatela-verejne-a-karhaj-ho-medzi-styrmi-oc/ (citované 8.4.2021)

https://sk.graphistik.com/what-are-three-parts-sternberg-s-triangular-theory-love (citované 7.4.2021)

https://klocher.sk/preco-maju-inteligentni-ludia-malo-priatelov-budete-prekvapeni/ (citované 6.4.2021)

https://psychoblog.sk/druhy-lasky-romanticka-laska-platonicka-laska-a-mnoho-dalsich-ktore-zazivame-pocas-celeho-zivota/ (citované 7.4.2021)

https://www.usmev.sk/psychicke-potreby-dieaa/ (citované 7.4.2021)