Partnerské vzťahy

V 22. potulke sa dozviete, aké zložky a typy lásky rozoznávame, ktoré typy lásky sú problematické a aký je rozdiel medzi vzťahmi v minulosti a dnes. Ako prežívať vo vzťahu k partnerovi empatiu, autenticitu a prijatie? Aké pravidlá má konštruktívna hádka? Prečo nie sú správne implicitné očakávania na partnera?

Vzťah k rodičom

Vzťahy sú témou, ktorá nás sprevádza od malička. Je vedecky dokázané, že ak má dieťa bezpečný vzťah k matke, prospieva to jeho psychickému vývinu. Matky, ktoré dokázali svojou starostlivosťou vybudovať u detí dôveru, sa pričinili o to, že ich deti boli zvedavé a neprežívali stres v novej situácii (McLeod, 2020). Ainsworthová experimentálne overila, ako vybudovaná dôvera k matke vplýva na psychickú pohodu detí (McLeod, 2018). Psychologicky sa hovorí o vzťahovej osobe. (Vágnerová, 2005).

Otcovia majú tiež dôležitú úlohu v živote detí. Niektorí psychológovia tvrdia, že v prvom roku po narodení dieťaťa je významnejšia pre jeho psychický vývin matka a medzi 1. a 3. rokom zase otec. S týmto názorom nesúhlasím, podľa mňa sú obaja rodičia významní vo všetkých obdobiach života dieťaťa. Ale je skutočnosťou, že otec u batoľaťa podporuje samostatnosť práve tým, že ho berie od matky napríklad na šport. Myslím si, že matky podporujú vývin dieťaťa krokom, keďže sú s ním väčšinu času a venujú sa mu, a otcovia skokom, lebo čas vypĺňajú netradične ako napríklad výletom alebo učením bicyklovať. Otec tak svojím spôsobom buduje dôveru u dieťaťa.

Ak dôveru vytvoria obaja rodičia, u dieťaťa je naplnená potreba citovej istoty, ktorá je podľa Maslowa predpokladom sebarealizácie (McLeod, 2020). Deti naplnia svoj potenciál a majú ľahšiu adaptáciu v škôlke, ak obaja rodičia investovali do vzťahu s dieťaťom. Ako ho správne budovať? Každodennou prítomnosťou a zmysluplne tráveným spoločným časom. Bez mravenčej práce to nejde, úspech však stojí za to. 

Sternbergova teória lásky

V 12. potulke som hovorila o priateľstve, ktoré je tiež pekným a dôležitým vzťahom v živote človeka. Podľa Eriksona patrí priateľstvo medzi dôležitý párový vzťah charakterizovaný intimitou, ktorá je hlavnou vývinovou úlohou od veku 18. rokov (Vágnerová, 2005). Potreba intimity je podľa Langmeiera a Matějčeka základnou psychickou potrebou. Vystihuje okrem priateľstva aj partnerské vzťahy, ktoré sú zo svojej podstaty najbližším vzťahom medzi ľuďmi. Partneri sú spolu každý deň, čo je aj základom pre výchovu detí.

Sternberg vytvoril tzv. trojuholníkovú teóriu lásky, ktorá má tri zložky: intimita, vášeň a rozhodnutie resp. záväzok. Intimitu označil ako teplý, vášeň ako horúci a záväzok ako studený komponent lásky. Ich kombináciou vzniká šesť typov lásky (Nakonečný, 2000):

  1. zaľúbenie – len intimita
  2. zamilovanie – len vášeň
  3. imaginárna láska – vášeň a záväzok
  4. družná láska – intimita a záväzok
  5. romantická láska – intimita a vášeň
  6. plná láska – všetky tri komponenty intimita, vášeň aj záväzok
Problematické typy lásky

Problématické sú všetky typy okrem plnej lásky. Zaľúbenie je v poriadku na začiatku vzťahu, ale ak je jediným dôvodom na zotrvanie vo vzťahu, časom pominie. Pri zamilovaní je síce vysoká príťažlivosť, ale nízka blízkosť a rozhodnutie (záväzok) pre vzťah. Imaginárna láska má dva komponenty – vášeň aj záväzok, ale chýba teplý komponent intimita ako potrebná zložka vzťahu podľa Eriksona (Vágnerová, 2005). Družná láska síce intimitu aj záväzok obsahuje, ale chýba horúci komponent vášne podľa Sternberga (Nakonečný, 2000). Romantická láska má intimitu aj vášeň, ale chýba studený komponent záväzku, ktorý je racionálnou podstatou potrebný na zotrvanie vo vzťahu v ťažkých chvíľach, napr. pri nezhodách. Všetky komponenty – vášeň, intimita aj záväzok – sú prítomné v plnej láske Sú ako potrebné prísady na varenie, bez ktorých výsledné jedlo nemá tú správnu príchuť.

Vzťahy v minulosti a dnes

Ak nie sú prítomné všetky tri komponenty lásky, časom sa vzťah zrúti ako domček z karát. Myslím si, že v minulosti, možno 50 rokov dozadu, boli vo vzťahu akceptované nezdravé typy lásky, ktoré mali v sebe komponent záväzku, ale neobsahovali buď vášeň, alebo intimitu.

Poznáte manželov približne okolo sedemdesiatky, ktorí sú stále spolu, ale vlastne len žijú vedľa seba? Záväzok bol v spoločnosti hodnotou. Dnes mám dojem, že sú skôr akceptované prchavé typy lásky, kde chýba záväzok. Teda, že partneri žijú “na divoko” bez schopnosti urobiť rozhodnutie, že budú partnermi na celý život. Vysvetľujem si tým fakt, že mnoho partnerov nevstupuje do manželstva a že vyše 30% manželstiev končí rozvodom. Myslím si, že v každej dobe je ideálom plná láska, kde sa ľudia rozhodnú vytrvať vo vzťahu na celý život a zároveň k sebe prechovávajú príťažlivosť aj blízkosť. Sternberg (2008) napísal knihu Láska je príbeh, kde vraví, že každý vzťah je jedinečný a partneri si píšu svoj životný príbeh. Ja však kvitujem trojuholníkovú teóriu lásky, lebo sa vieme zamerať na ideál plnej lásky a nedostatky v ostatných typoch lásky odstraňovať.

Autenticita, empatia a prijatie

Rogers (1951) hovorí o troch kvalitách, ktoré sú potrebné pre zdravý vzťah: empatia, autenticita a prijatie. Rozprávala som o nich už v 4. potulke.

Zaujímalo by ma, či ste skúsili tento na človeka zameraný prístup, ktorý nielenže napomáha vytvoreniu vzťahu, ale aj psychickému rastu jeho účastníkov. Tak sa spýtam: Žijete vo vzťahoch autenticky, empaticky a prijímajúco?

Empatia k partnerovi je, ak sa pokúšate identifikovať, čo prežíva, pochopiť (Ulčin, 2015) a reagovať na to (Koníčková, 2021). Akoby nahliadnuť za záves jeho psychiky, čomu samozrejme napomôže, ak vám o tom porozpráva sám. Nie všetci sú však zhovorčiví o svojom vnútre. Empatiu partnera môžete rozvinúť, ak sami hovoríte o svojich emóciách a snažíte sa predstaviť si seba na jeho mieste (Cherry, 2020).Ako by ste sa cítili v jeho situácii?

O autenticite som autenticky rozprávala v 19. potulke. Znamená uvedomovať si svoje prežívanie (Rogers, 1951), nie ‚šplechnúť‘ výčitku partnerovi do tváre. Pri autenticite sa môžete spýtať samých seba: ako sa cítim v tejto situácii? Empatia je o emóciách druhých, autenticita o mojich vlastných emóciách.

Prijatie znamená, že partnera vnímate ako človeka hodného úcty, bez ohľadu na jeho správanie. Nech vás akokoľvek naštval, prijať znamená mať k partnerovi stále úctu a rešpekt. Na tento aspekt vzťahu sa vzťahujú termíny „srdečnosť“ a „záujem“ (Machalová, 2011).

Rogers výskumne dokázal psychologický zisk empatie, autenticity a prijatia najskôr v terapii, neskôr v rôznych medziľudských vzťahoch. V zdravom vzťahu potrebujeme riešiť problémy a nezhody, k čomu je prospešné byť empatický, autentický a prijímať partnera.

Konštruktívna hádka

Aj naštvanie sa dá autenticky vyjadriť v tzv. konštruktívnej hádke podľa Bacha a Wydena, ktorá má svoje pravidlá. Môžete partnerovi povedať, ako sa cítite a čo vás zranilo. Nemáte mu hovoriť nadávky ani ho ponižovať. Aby to nebolo hádanie pre hádanie. Základom je, že partneri si otvorene povedia negatívne emócie, nespokojnosť, kritické pripomienky, pričom rešpektujú určité pravidlá. Komunikácia prechádza od kritiky partnera k sebakritike, k pozitívnemu oceneniu partnera a na záver k riešeniu problému. Konštruktívna hádka má tri fázy (Gabura, Pružinská, 1995):

  1. Oznámiť partnerovi, že sa chcete hádať. Znie to paradoxne, ale je to logické v súvislosti so zvládaním zameraným na problém, o ktorom som vravela v 21. potulke. Najskôr je dobré priznať si emóciu, napr. že ste frustrovaní, ale treba prejsť k racionálnemu riešeniu problému, ku ktorému patrí “pozvať” partnera do hádky. Už kto urobí tento prvý krok, dokázal istý racionálny nadhľad nad hádkou, ktorá má tak väčšiu šancu byť úspešná. Platí, že treba vybrať čas, miesto a dohodnúť sa s partnerom, že sa idete hádať. Hádka sa má konať čo najskôr po kritickej situácii.
  2. Vyjadriť partnerovi, čo si myslíte, kritizovať. Ten, kto začal hádku, by mal mať jasný cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Opäť racionálny krok, ktorý drží naše emócie na uzde. Nevybafnúť na partnera spŕšku výčitiek, ale povedať napr. “Som preťažená starostlivosťou o domácnosť a deti, ty si s nimi málo, môžeme sa dohodnúť, že ich budeš brávať von, aby som si oddýchla?” Cieľom nie je poraziť partnera, ale zvládnuť spoločne problém.
  3. Zamýšľať sa nad tým, čím ste prispeli k súčasnej situácii, oceniť partnera. V záverečnej fáze treba hľadať na partnerovi niečo pekné a povedať mu to. Napr. “Minule si bol s deťmi na bicykloch a bolo to super!”
Pravidlá konštruktívnej hádky

V konštruktívnej hádke je nutné dodržiavať férové pravidlá. Ak si radi zapisujete, kľudne si vezmite k hádke papier a pero. Vidíte, koľko racionálnych krokov urobíte? Na ukončenie hádky je potrebné zaznamenať štýl hádky (Tabuľka 1) a výsledok hádky (Tabuľka 2). Dáte plus za každú položku, ktorú sa vám podarilo v hádke dodržať.

+
konkrétnosťv hádke ide o niečo tu a terazdo sporu sa ťahajú staré veci
zapojenieobaja sa zapájajú do hádkyjeden sa nezapája, urazí sa, mlčí
komunikáciajasná, otvorená, zrozumiteľnánepočúvanie, nejasné vyjadrovanie
férovosťneudiera sa pod pás!zásah partnera na citlivom mieste
Tabuľka 1: Záznam štýlu hádky (Gabura, Pružinská, 1995)
+
informáciedozvedeli sa a pochopili niečonedozvedeli sa nič nové
odreagovanienapätie a hnev sa znížilihnev zostal, napätie narástlo
zblíženieprišlo k porozumeniu a zblíženiuneporozumenie, emócia ukrivdenia
nápravadohodlo sa riešenienič sa nevyriešilo
Tabuľka 1: Záznam výsledku hádky (Gabura, Pružinská, 1995)
Implicitné očakávania

Za rozpadom partnerského vzťahu často stojí jeden záškodník, a to sú implicitné očakávania (Gabura, Pružinská, 1995). Poznáme explicitné a implicitné očakávania – explicitné sú vyjadrené slovne a implicitné naopak. Ak niekto takto potichu niečo od partnera čaká, napr. že mu čosi dá alebo že sa po svadbe zmení, často môže byť sklamaný, ak to nedostane. Muž môže napr. od ženy čakať, že mu navarí každý deň teplú večeru, ale pred svadbou jej to nepovie. Žena môže od muža čakať, že jej postaví dom, ale svoje očakávanie tiež počas chodenia nevyjadrí. Preto je dobré vopred si zodpovedať otázky ako: Budeme bývať v dome či v byte? Vezme partner prenájom alebo trvá na kúpe nehnuteľnosti? Pôjdeme žiť do zahraničia? Chce partner cestovať? Kam a koľko? Rok, dva, päť? Ako chce partner tráviť spoločné chvíle? Chce pozerať telku, chodiť na prechádzky, rozprávať sa pri vínku a sviečkach? Alebo tak rôzne? Chce mať deti? Kedy a koľko? Chce šetriť peniaze alebo skôr mínať? Chce chodiť na dovolenky k moru či na hory? Chce vôbec chodiť na dovolenky? Budeme spolu športovať? Koľko a aké športy?

Jasné, že sa nemusíte porozprávať o všetkých otázkach na jednom rande. Ale ako povedal Exupéry” “Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom”. Tak na tých rande nepozerajte len na seba, ale aj do budúcnosti.

Záver

Ak sa chcete vydať na spoločnú plavbu životom, je treba vziať kormidlo do vlastných rúk. Mnohé problémy po svadbe vznikajú preto, že sa o nich pred svadbou partneri neporozprávali, iba ich implicitne od seba očakávali. Odporúčam preto komunikáciu o predstavách o živote. Ak príde k nezhodám, ktoré patria k životu, použite konštruktívnu hádku. Neznamená to, že sa musíte vo všetkom zhodnúť, ale musíte to mať vykomunikované.

Prajem Vám veľa lásky a trvalý partnerský vzťah. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 17.5.2021)

Gabura, J., Pružinská, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Sociologické nakladatelství. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.

Koníčková, J. 2021. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné:

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci (citované 17.5.2021)

Kulhánek, F. 2018. Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? Dostupné: https://refresher.sk/59623-Co-nas-na-opacnom-pohlavi-pritahuje-ako-vyzera-zamilovanost-a-ake-su-dolezite-komponenty-vztahu (citované 16.5.2021)

Machalová, M. 2011. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, s. 80-86. ISBN 978-80-555-0321-9. Dostupné: https://www.unipo.sk/public/media/10957/CARL%20ROGERS.pdf (citované 17.5.2021)

McLeod, S.A. 2018. Mary Ainsworth. The Strange Situation. Simply Psychology. Dostupné: https://www.simplypsychology.org/mary-ainsworth.html (citované 16.5.2021)

McLeod, S.A. 2020. Maslow’s Hierarchy of Needs. Simply Psychology. Dostupné: https://www.simplypsychology.org/maslow.html (citované 16.5.2021)

Nakonečný, M. 2000. Sociální psychologie. Praha : Academia. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

Rogers, C.R. 1951. Klientom centrovaná terapia. Modra : Persona. 497 s. ISBN 8096798030.

Sternberg, R.J. 2008. Láska je príbeh. Bratislava : Ikar. 197 s. ISBN 978-80-551-1643-3.

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné:

https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 17.5.2021)

Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Nakladatelství Karolinum. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

https://www.casopis-manazer.sk/manazment-poznatkov-o-zakaznikoch-viac-nez-len-softver/ (citované 17.5.2021)

https://citaty-slavnych.sk/citaty/302230-antoine-de-saint-exupery-laska-to-nie-je-hladiet-si-vzajomne-do-oci-ale-hl/ (citované 17.5.2021)

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/e5e88e06-7292-44df-836d-a09a0e878669/Rozvodovost_2018.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE (citované 16.5.2021)

https://www.usmev.sk/psychicke-potreby-dieaa/ (citované 16.5.2021)