Sebavýchova a rozvoj EQ

V 6. potulke sa dozviete, prečo je dôležitá sebavýchova dospelých, aká je to kultivovaná osobnosť a aké vlastnosti majú emočne inteligentní ľudia. Je EQ dôležitejšia pre život než IQ? Aký je rozvoj sebapoznania a sebaovládania v rozprávke Kráska a zviera? Ako môžeme u seba rozvíjať sebamotiváciu, empatiu a sociálne zručnosti?

Sebavýchova v dospelosti

Sebavýchova je proces, v ktorom ide o uvedomelý rozvoj človeka sebou samým (Pavlov, 2018). Môže prebiehať už v detstve, ale častejšie sa spája s výchovou dospelého človeka, ktorý sa rozhodne na sebe pracovať a napĺňať svoje ciele. Slovenskí psychológovia Kováč a Pardel použili termín psychická regulácia, ktorý v sebe zahŕňa regulovanie svojho vlastného prežívania a správania ako základných psychických funkcií človeka (Daniel et al., 2003). Kováč vyčlenil tri vplyvy na osobnosť človeka: dedičnosť, prostredie a tzv. vplyv “ja”, kam patrí psychická regulácia človeka.

Kultivovaná žena, ktorá vie regulovať samú seba, je schopná odolať pokušeniam napr. vo forme lákavých sladkostí, ktoré dedične preferuje (Sedláková, 2015). Kultivovaný muž tiež odolá skupinovému vplyvu kamarátov, ktorí ho pobádajú k rizikovému správaniu, napr. šoférovaniu mimo povolenú rýchlosť alebo pod vplyvom alkoholu. Sebavýchovou možno u každého rozvinúť kultivovanú osobnosť.

Emočná inteligencia (EQ)

Medzi významnú oblasť sebavýchovy dospelých ľudí patrí rozvoj emočnej inteligencie, ktorá sa označuje skratkou EQ. Emočná inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, ako aj rozoznávať emócie druhých ľudí (Koníčková, 2021). Porozumenie sebe a svojim emóciám sa spája so schopnosťou primerane ich prejaviť a sám seba motivovať (Šuranová, 2021). Porozumenie emóciám druhých nám môže pomôcť predvídať ich správanie sa v nových situáciách (Ulčin, 2015).

Poznáte niekoho, o kom viete, že reaguje výbušne aj na drobné podnety? V tom prípade môžete predpokladať, že v novej frustrujúcej situácii sa zrejme tiež nebude schopný emočne ovládať.

Emočne inteligentní ľudia rozumejú sebe aj druhým natoľko, že vedia dobre pracovať v tímoch, efektívne riešia konfliktné situácie, dokážu protistranu upokojiť, ľahko sa prispôsobujú zmene, sú flexibilní, pri priateľskom rozhovore vedia pozdvihnúť kamarátovi náladu (Koníčková, 2021), dokážu udržiavať a rozvíjať svoje vzťahy, sú priateľskí, sebavedomí a dobre odolávajú depresiám (Šuranová, 2021).

EQ verzus IQ

EQ je protipólom racionálnej inteligencie známej pod skratkou IQ. Zistilo sa, že bez emočnej inteligencie nie je človek schopný využiť celý svoj intelektový potenciál, preto je EQ potrebná k úspechu vo vzťahovej aj v pracovnej sfére (Koníčková, 2021). Zástancovia emočnej inteligencie argumentujú tým, že až 80% úspechu v živote pramení z emočnej inteligencie, naproti 20%, ktoré závisia od IQ (Ulčin, 2015). Naše životné úspechy sú podmienené charakterovými vlastnosťami ako vytrvalosť, sebakontrola, schopnosť vychádzať s ľuďmi, ktoré patria pod emočnú inteligenciu. Podľa mňa vyššia emočná inteligencia sama o sebe nie je zdrojom úspechu, ale vytvára sa pri nej živná pôda na prejavenie rôznych schopností človeka vrátane IQ. Je však dôležité vedieť, že rozvinutá EQ je dôležitá nielen pre úspešný, ale aj pre spokojný a šťastný život (Šuranová, 2021).

Goleman a výskum EQ

Psychológ, ktorý navrhol koncept EQ a dodnes sa zaoberá jej výskumom, je David Goleman. Jeho prevratná kniha z r. 1995 s názvom “Emocionálna inteligencia: prečo môže byť dôležitejšia ako IQ” obsahuje informácie o tom, že EQ je čiastočne vrodená, ale dá sa aj počas života rozvíjať. Na základe výskumov mozgu a správania predstavuje Goleman faktory, vďaka ktorým sa ľuďom darí dosahovať úspech. Čo si myslíte, môžu byť ľudia s nižším intelektom úspešnejší ako ľudia s vysokým IQ? Zistilo sa, že je to skutočne tak a závisí to práve od miery ich emočnej inteligencie.

5 kľúčov EQ

Goleman vyčlenil 5 kľúčov EQ:

  1. Sebapoznanie. Je základným kľúčom EQ a zahŕňa vedomé rozpoznanie vlastnej emócie v okamihu jej vzniku. Ľudia, ktorí poznajú samých seba, rozumejú svojim silným a slabým stránkam (Koníčková, 2021), majú realistické sebaohodnotenie a zmysel pre humor (Ulčin, 2015), s ktorým ľahšie zvládajú stres (Křivohlavý, 2003).
  2. Sebaovládanie. Je to schopnosť kontrolovať svoju náladovosť, najprv myslieť, potom konať (Ulčin, 2015). Človek s vysokým EQ dokáže v prípade potreby udržať svoje emócie na uzde. Namiesto toho, aby podľahol výbušnosti, je príkladom zdržanlivosti a kontroly (Koníčková, 2021). 
  3. Sebamotivácia. Emočne inteligentní ľudia sa dokážu ľahko motivovať, nie sú motivovaní len vonkajšou motiváciou, napr. peniazmi alebo titulom (Koníčková, 2021). Zvyčajne sú poháňaní vnútornou motiváciou. Sú odolní (Koníčková, 2021), energickí, vytrvalí v dosahovaní cieľov a v prípade, že sa im aktuálne nedarí, sú schopní udržať si optimizmus (Ulčin, 2015).
  4. Empatia. Je to schopnosť rozpoznať a pochopiť emócie iných (Ulčin, 2015). Zahŕňa schopnosť reagovať na obavy ostatných ľudí a pomôcť im (Koníčková, 2021).
  5. Sociálne zručnosti. Je to najvyšší stupeň emočnej inteligencie. Ide o efektivitu v manažovani vzťahov (Ulčin, 2015). Emočne inteligentní ľudia si dokážu rýchlo vybudovať vzťah a získať dôveru ostatných. Vyhýbajú sa podrazom a boju o moc. Zvyčajne si prítomnosť iných ľudí užívajú, rešpektujú všetkých ľudí okolo seba (Koníčková, 2021) a sú schopní presvedčiť druhých (Ulčin, 2015).
Ako u seba rozvíjať EQ

A ako sa dá u seba rozvíjať EQ? Môžeme začať tak, že poprosíme o spätnú väzbu na naše správanie od človeka, ktorému veríme (Ulčin, 2015). Môže to byť manželka, manžel, kamarátka, kamarát, rodič, súrodenec, kolega atď. Dôležité je psychicky sa nastaviť tak, že sa mentálne zaoberáme samým sebou. Nemôžeme riešiť iba problémy vo svojom okolí, hoci ich je dosť napr. v práci alebo domácnosti, ale je potrebné explicitne sa zamerať aj na vlastnú psychiku. Ak človek sebareflexiu nepraktizuje, môže uňho vzniknúť psychosomatická dlhodobá fyzická bolesť, za ktorou je nevyriešený citový problém.

Základom k rozvoju EQ je otvorenosť k zmenám, ktorá spočíva v akceptácii toho, že na každom z nás je časť osobnosti, na ktorej treba pracovať. Navyše, tu si treba uvedomiť, že proces sebavýchovy je náročný na čas a úsilie. Začať je dobré s menšími cieľmi, pretože ak si dáme priveľmi komplexný cieľ, môžeme byť po niekoľkých neúspechoch znechutení. Napríklad, nie je vhodné dať si hneď cieľ vedieť efektívne riešiť pracovný konflikt, pretože je príliš všeobecný a zložitý. Ak si však stanovíme cieľ nájsť si čas a priestor na krátku debatu s kolegom, je to vysoko efektívny prístup (Ulčin, 2015).

Rozvoj 5 kľúčov EQ

Na rozvoj jednotlivých kľúčov EQ existuje niekoľko tipov (Cherry, 2020):

  1. Rozvoj sebapoznania. Okrem vypýtania si konštruktívnej spätnej väzby môžeme rozvíjať sebapoznanie tak, že budeme reflektovať nami prežitú skúsenosť a sústreďovať sa na svoje myšlienky a emócie, ktoré sme pri nej mali.
  2. Rozvoj sebaovládania. Odporúča sa nájsť si vlastné spôsoby, akými zvládneme náročné emócie (uvediem príklad: Čo si myslíte, že urobí emočne inteligentný rodič, ak ho nahnevá dieťa? Možno poznáte klasickú radu počítať do 10 alebo zhlboka sa nadýchnuť, čo nám môže pomôcť upokojiť sa. Alebo rodič môže odísť do inej miestnosti, aby sa ovládol.)
  3. Rozvoj sebamotivácie. Okrem zamerania na malé ciele sa dá rozvíjať sebamotivácia tak, že sa vyhneme vonkajším odmenám, budeme sa tešiť aj z drobných úspechov a budeme na sebe pracovať napr. s kamarátom či kolegom, ktorému sa budeme zodpovedať za svoje výsledky.
  4. Rozvoj empatie. Odporúča sa hovoriť druhým o svojich emóciách, zapojiť sa do komunitného projektu, trpezlivo počúvať druhých ľudí a snažiť sa predstaviť si seba na mieste druhého človeka.
  5. Rozvoj sociálnych zručností. Je dobré pýtať sa pri rozhovore otvorené otázky, praktizovať očný kontakt, pokúsiť sa začať konverzáciu a všímať si sociálne zručnosti druhých ľudí.
EQ v rozprávke Kráska a zviera

Poznáte rozprávku Kráska a zviera? Je to jedna z mojich obľúbených rozprávok z detstva a dnes sa na ňu pozerám ako na typický príklad rozvoja EQ u dospelých. Kráska je mladé dobré dievča, ktoré začne chodiť s netvorom. Ich vzťah sa buduje pomaly (Podlesný, 2018), čo je výhodou, keďže kráska chce zmeniť negatívne vlastnosti netvora. Ten síce nie je zlý, neubližuje jej a nájdu sa uňho aj pozitívne vlastnosti ako pohostinnosť a statočnosť, ale má mnoho negatívnych vlastností ako agresivita a sociálna izolácia. Vďaka Kráskinej láske, trpezlivosti a spoločným chvíľam začne netvor cítiť, už nie je zatrpknutý, viac pozná sám seba a naučí sa ovládať agresivitu. V termínoch EQ, zvýši sa jeho sebapoznanie a sebaovládanie. Je dobrou správou, že EQ môžeme rozvíjať nielen sami u seba, ale aj u našich blízkych ľudí. Niekedy stačí náš príklad a možno ak druhí na nás uvidia rozvinuté EQ, sami sa nás opýtajú, ako na to.

Predchádzajúcu 5. potulku som rozprávala o výchove detí a zakončila som ju slovami o sebavýchove. V 6. potulke som predstavila sebavýchovu a zakončím ju slovami o výchove detí. Zistilo sa, že predškoláci vo veku 3 až 5 rokov, ktorí dokázali odložiť uspokojenie a vydržali s konzumáciou cukríka o 15 minút neskôr (v experimente im za to sľúbili ďalší cukrík), mali vo veku 15 rokov lepšie študijné výsledky, boli menej závislí od škodlivých látok a netrpeli natoľko nadváhou a obezitou (Horák, 2018).

Ak teda máte deti, čo takto sľúbiť im pochúťku neskôr, napr. keď si urobia domáce úlohy alebo upracú detskú izbu? Podporíte tak u nich rozvoj kľúča EQ sebaovládanie. Ak s deťmi pracujete, pekný program, ktorý sa môže aplikovať na školách a deti sa v ňom učia zvládať svoje emócie s pomocou lúčneho koníka, je Zippyho kamaráti (Casnovska, 2014).

A čo robiť v prípade depresie, ktorej vyšší výskyt je u ľudí s nižším EQ (Šuranová, 2021)? O tom Vám poviem v nasledujúcej 7. potulke psychológiou.

Dovtedy Vám prajem oduševnené chvíle!

Na tému Sebarozvoj a emočná inteligencia som viedla tiež webinár, ktorý je pre vás k dispozícii tu:


Bibliografia

Casnovska, L. 2014. Program Zippyho kamaráti. Dostupné: http://dusevnezdravie.sk/program-zippyho-kamarati/ (citované 21.2.2021)

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 18.2.2021)

Daniel, J. et al. 2003. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra : Enigma. 278 s. ISBN 80-89132-05-7.

Horák, O. 2018. Jeden cukrík teraz alebo dva neskôr? Ožila debata o teste, ktorý skúma, ako deti odolávajú pokušeniu. Dostupné: https://dennikn.sk/1190405/jeden-cukrik-teraz-alebo-dva-neskor-ozila-debata-o-teste-ktory-skuma-ako-deti-odolavaju-pokuseniu/ (citované 20.2.2021)

Koníčková, J. 2021. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci (citované 17.2. 2021)

Křivohlavý, J. 2003. Psychologie zdraví. Praha : Portál. 278 s. ISBN 8071787744.

Pavlov, I. 2018. Teória výchovy a sebavýchovy dospelých (1. časť). Banská Bystrica : Belianum. 80 s. ISBN 978-80-557-151.

Podlesný, P. 2018. Rozprávky pre dospelých: Netvor potrebuje hrdinku. Dostupné: https://muzom.sk/rozpravky-pre-dospelych-netvor-potrebuje-hrdinku/ (citované 18.2.2021)

Sedláková, K. 2015. Odborníci zistili, prečo nám zdravé jedlo nechutí. Dostupné: https://www.dobrenoviny.sk/c/57223/odbornici-zistili-preco-nam-zdrave-jedlo-nechuti (citované 17.2.2021)

Šuranová, M. 2021. Emocionálna inteligencia a jej význam v živote. Dostupné: https://eq-vychova.sk/vyznam-eq/ (citované 18.2.2021)

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné: https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 17.2.2021)

https://topknihyo.sk/10-knih-o-emocionalnej-inteligencii/, citované 17.2.2021

https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000649/1902455/Ako-sa-mozu-odrazit-EMOCIE-na-vasom-tele–Typy-BOLESTI–za-ktorymi-je-psychicky-stav-, citované 18.2.2021